Login:
Hasło:
Nowości O firmie Regulamin Forum Kontakt


Strona główna / polityka prywatnosci
Koszyk jest pusty


polityka prywatnosci

Polityka prywatności na www.charakteryzacja.com
Ochrona prywatnośc i użytkowników platformy zamówieniowej
www.charakteryzacja.com ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym
publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów
internetowych www.charakteryzacja.com
POLITYKA PRYWATNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z
korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.charakteryzacja.com
1. DANE OSOBOWE
1.1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Michal
Kacprzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą perman michal
kacprzycki z siedzibą pod adresem: ul. Cieszynska 2a/40. , 02-716
Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, NIP 521 175 31 24 , REGON
013118243 , adres poczty elektronicznej: info@charakteryzacja.com
Informujemy zainteresowane osoby, że firma wyznaczyła inspektora
ochrony danych, do którego można kierować wszelkie zapytania dotyczące
przetwarzania ich danych osobowych. Zainteresowane osoby mogą
skontaktować się z inspektorem danych osobowych w następujący sposób:
info@charakteryzacja.com, adres do korespondencji : Cieszyńska 2a/40
02-176 Warszawa Polska
1 . 2 . JAKIEGO RODZAJU DANE ZBIERA www.charakteryzacja.com ?
www.charakteryzacja.com może zbierać następujące dane osobowe
użytkowników strony internetowej www.charakteryzacja.com i/lub aplikacji
mobilnej www.charakteryzacja.com (STRONA/APLIKACJA) poprzez
odpowiednie formularze: ,imię nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail,
adres pocztowy, numer telefonu lub numer konta (podany przez klienta w
przypadku dokonywania zwrotu towaru), nazwa firmy i NIP i podczas gdy
użytkownik przegląda STRONĘ/APLIKACJĘ, rejestruje się, składa
zamówienie online, kontaktuje się z www.charakteryzacja.com lub
uczestniczy w promocjach lub ankietach www.charakteryzacja.com
Ponadto www.charakteryzacja.com zbiera wszystkie informacje dotyczące
sposobu nawigowania po S T R O N I E / A P L I K A C J I
oraz sposobu interakcji użytkownika z marką.
1.3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Dane osobowe zainteresowanego będę przetwarzane do następujących
celów wedle zastosowania:
- tworzenie rejestru na STRONIE/w APLIKACJI i zarządzanie nim. Rejestr
oznacza tworzenie profili nawigacyjnych użytkownika na STRONIE/wAPLIKACJI.
Takie profilowanie wykorzystuje dane osobowe klienta i
informacje dotyczące jego sposobu nawigowania, takie jak oglądane
produkty, artykuły dodane do koszyka, odwiedzane sekcje STRONY/
APLIKACJI czy lokalizacja, aby dokonać oceny preferencji i/lub
zainteresowań osobistych w celu oferowania treści na STRONIE/w
APLIKACJI, ofert, usług i produktów odpowiednich do profilu użytkownika;
- obsługa i rozwijanie procesu zakupów online. Wykorzystujemy dane
osobowe klienta w celu przetworzenia i doręczenia zamówienia oraz
informowania o statusie zamówienia przez pocztę elektroniczną. W razie
pytań prosimy o kontakt na nasz adres: info@charakteryzacja.com;
- obsługa i wysyłanie informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i
spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu, zainteresowań i
potrzeb zainteresowanego jako klienta za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Wysyłanie takich informacji wiąże się z profilowaniem
użytkowników na podstawie danych osobowych, historii zakupów, jeśli
dotyczy, oraz informacji dotyczących sposobu nawigowania na STRONIE/w
APLIKACJI, aby dokonać oceny określonych aspektów związanych z
osobistymi preferencjami, w celu oferowania wiadomości handlowych
odpowiednich do profilu użytkownika;
- personalizowanie treści, produktów lub usług w przesyłanych
wiadomościach wedle zainteresowań klienta. W celu zarządzania
otrzymywanymi wiadomościami należy przejść do zakładki "Moje
ustawienia", następnie "Powiadomienia";
- odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania,
usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi;
- zarządzanie usługą powiadomień o dostępności artykułów na STRONIE/w
APLIKACJI;
- obsługa i wystawianie dowodów zakupu: paragonów fiskalnych, faktur
sprzedaży.
W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez
www.charakteryzacja.com w wydawanych przez nią serwisach
internetowych, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w
portalu www.charakteryzacja.com poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi korzystanie z usług
oferowanych przez www.charakteryzacja.com Formularz zawiera szereg
kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie
nazwy użytkownika jego płci i orientacyjnej lokalizacji. Jednakże
obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających
kategorie dostarczające dane statystyczno-demograficzne.
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny
sposób udostępnił nam swoje dane zapewniamy dostęp do dotyczących go
danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie
danych jest dobrowolne.
www.charakteryzacja.com nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub
instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie
użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa
organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym
czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne
zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności
naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację
poszczególnych użytkowników.
1.4. PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWUJEMY DANE?
www.charakteryzacja.com będzie przechowywać dane osobowe jedynie
przez zasadnie potrzebny okres, mając na względzie takie potrzeby, jak
udzielanie odpowiedzi na zapytania i rozwiązywanie problemów,
wprowadzanie ulepszeń, aktywowanie usług i spełnianie wymogów
obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że może przechowywać dane
osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zainteresowany zaprzestał już
korzystania z usług www.charakteryzacja.com lub zaprzestał korzystania ze
STRONY/APLIKACJI. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną
zablokowane we wszystkich systemach www.charakteryzacja.com.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: info@charakteryzacja.com
1.5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE?
www.charakteryzacja.com ma następujące podstawy uzasadniające
przetwarzanie danych osobowych:
Wykonanie umowy
Podstawą prawną dla przetwarzania zebranych danych osobowych
zainteresowanego jest wykonanie umowy sprzedaży. W tym względzie
zainteresowany jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania
umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie
umowy sprzedaży.
Obowiązki prawne
Obsługa i wystawianie faktur sprzedaży opiera się na obowiązku prawnym
www.charakteryzacja.com w relacjach z klientami.
Zgoda
W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania
danych osobowych zainteresowanego będzie zgoda zainteresowanego, o ile
zostanie ona udzielona:
- zarządzanie rejestrem na STRONIE/w APLIKACJI;
- zarządzanie usługą wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji,
nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu
zainteresowanego;
- odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania,
usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi ze strony
zainteresowanego;
- zarządzanie usługą powiadomień o dostępności artykułów na STRONIE/w
APLIKACJI.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: info@charakteryzacja.com
Uzasadniony interes
W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania
danych osobowych zainteresowanego będzie uzasadniony interes
www.charakteryzacja.com:
- tworzenie profili na podstawie sposobu nawigowania na STRONIE/w
APLIKACJI przez zarejestrowanego użytkownika, jak również innych
użytkowników, którzy udostępnili nam swoje dane do jakichkolwiek innych
celów;
- tworzenie profili do wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji,
nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu
zainteresowanego;
- wysyłanie ankiet dotyczących zadowolenia klienta
www.charakteryzacja.com z zakupionych produktów lub używanych usług w
celu poproszenia ich o opinię i ulepszania tychże produktów i usług.
Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość gwarantowania, że nasza
STRONA/APLIKACJA jest bezpieczna , a także pomaganie
www.charakteryzacja.com w zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i poziomu
zadowolenia użytkowników, aby w ten sposób ulepszać usługi, produkty i
marki. Wszystkie te działania są realizowane w celu podniesienia poziomu
zadowolenia klientów i zapewnienia unikalnych doświadczeń podczas
nawigowania i zakupów.
1.6. JAKIM ODBIORCOM MOŻEMY UJAWNIAĆ DANE?
Dane osobowe zainteresowanego mogą być przekazywane/ujawniane
następującym odbiorcom:
- administracji publicznej i instytucjom publicznym gdy wymagają tego
przepisy prawa podatkowego, pracy, ubezpieczeń społecznych lub inne;
- firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, takim jak franczyzobiorcy
i dostawcy świadczący usługi dla www.charakteryzacja.com (firmy
kurierskie, systemy płatności internetowej, agencje, firmy zajmujące się
wysyłaniem informacji handlowych lub profilowaniem itp.).
W związku z powyższym przekazywaniem/ujawnianiem danych możliwe jest
również przekazywanie tychże danych do państw trzecich, w którym to
celu www.charakteryzacja.com będzie używać standardowych klauzul
umownych przyjętych przez Komisję Europejską i Tarczę Prywatności UEUSA
jako gwarancji dla przepływu danych do krajów nieobjętych decyzjami
Komisji Europejskiej stwierdzającymi odpowiedni poziom ochrony danych. W
każdym przypadku podmioty trzecie, którym udostępniane są określone
dane osobowe, będą musiały wcześniej udowodnić wdrożenie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia właściwej ochrony
tychże danych.
www.charakteryzacja.com w żadnym przypadku nie sprzedaje danych
klientów podmiotom trzecim.
1.7. W JAKI SPOSÓB www.charakteryzacja.com CHRONI DANE
OSOBOWE?
STRONA/APLIKACJA wykorzystuje takie metody ochrony informacji jak
zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu i mechanizmy kryptograficzne
w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych i
zagwarantowania poufności danych. Aby to umożliwić, użytkownik wyraża
zgodę na uzyskanie danych przez www.charakteryzacja.com do celów
uwierzytelnienia w ramach kontroli dostępu.
Ponadto wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem STRONY/
APLIKACJI są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności.
Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci
(SSL) do odpowiedniej instytucji.
Firma www.charakteryzacja.com deklaruje, że wdrożyła wszystkie niezbędne
środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i
integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać
ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób
trzecich.
1.8. JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK, KTÓREGO DOTYCZĄ DANE
OSOBOWE?
Użytkownikowi przysługują następujące prawa, które może wykonać:
- logując się na swoje konto w portalu www.charakteryzacja.com
- kontaktując się przez adres e-mail info@charakteryzacja.com
Prawo dostępu
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy
www.charakteryzacja.com przetwarza dane osobowe, które
go dotyczą, oraz do uzyskania dostępu do swoich danych
osobowych, którymi dysponuje www.charakteryzacja.com.
Prawo do sprostowania
Użytkownik może zażądać od www.charakteryzacja.com
sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne, lub
ich uzupełnienia, gdy są niekompletne. Użytkownicy
zarejestrowani na naszej STRONIE/w APLIKACJI mogą też
łatwo i bezpośrednio poprawić swoje dane poprzez dokonanie
odpowiednich zmian w swoim profilu.
Prawo do usunięcia/bycia zapomnianym
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane
przetwarzane przez www.charakteryzacja.com, z wyjątkiem
następujących sytuacji:
* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi
Klienta
* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane
lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec
www.charakteryzacja.com lub Perman Michal Kacprzycki,
niezależnie od metody płatności
* jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakup, zachowamy Twoje
dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania
danych, w takim przypadku będą one przechowywane
wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń.
Prawo do przeniesienia danych
Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je
innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na
zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Prawo do sprzeciwu
Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych
osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony
interes , którymi kieruje się www.charakteryzacja.com, w tym
wobec profilowania. W takim przypadku
www.charakteryzacja.com zaprzestanie przetwarzania
danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub
obrony roszczeń. W tej sprawie prosimy o kontakt pod
adresem: info@charakteryzacja.com
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Użytkownik ma prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, i które wywołuje wobec niego skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Niemniej nie
będzie możliwe wykonanie tego prawa w przypadku, gdy
decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy
miedzy sobą której dane dotyczą
www.charakteryzacja.com; jest dozwolona prawem, któremu
podlega www.charakteryzacja.com i które przewiduje
właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Prawo do wniesienia skargi
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
2. POLITYKA COOKIES
www.charakteryzacja.com, samodzielnie lub za pośrednictwem umowy o
współpracy na usługi pomiarowe może wykorzystywać pliki cookies, gdy
użytkownik przegląda stronę internetową. Cookies to pliki wysyłane do
przeglądarki przez serwer strony w celu rejestracji działalności użytkownika
w czasie jego obecności na stronie.
Stosowanie plików cookies umożliwia serwerowi, na którym znajduje się
strona internetowa, rozpoznawanie przeglądarki internetowej użytkownika.
Ułatwia to nawigację i pozwala np. na dostęp użytkowników, którzy
zarejestrowali się wcześniej do miejsc, usług, promocji i konkursów
przeznaczonych wyłącznie dla nich, bez konieczności każdorazowej
rejestracji. Cookies są również wykorzystywane do pomiaru parametrów
ruchu i oglądalności, monitorowania postępów i liczby wejść na stronę.
2.1. GWARANCJE KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES
Cookies wykorzystywane przez stronę internetową są kojarzone wyłącznie z
anonimowymi użytkownikami i komputerami i nie udostępniają danych
osobowych użytkowników.
Niektóre pliki cookies są wykorzystywane przez osoby trzecie (np. Google),
aby udostępnić www.charakteryzacja.com dane dotyczące skuteczności
promocji. W żadnym wypadku cookies nie gromadzą danych osobowych,
które mogłyby zidentyfikować konkretnego użytkownika.
Cookies używane na stronie internetowej mają w większości przypadków
charakter tymczasowy i służą głównie ich efektywnej transmisji. Żaden z
plików cookie używanych przez stronę nie będzie ważny dłużej niż dwa lata.
Użytkownicy mają możliwość konfigurowania przeglądarki w ten sposób, aby
otrzymywać powiadomienia o plikach cookies i zapobiegać ich instalacji na
komputerze.
Należy pamiętać, że wyłączenie przez użytkownika plików cookies lub ich
ograniczenie może uniemożliwić dostęp do niektórych sekcji lub funkcji
strony.
Aby korzystać ze strony internetowej nie ma potrzeby wyrażania zgody na
instalację cookies, pomimo, że jest konieczne zalogowanie się, jak w
przypadku każdej z usług, która wymaga wcześniejszej rejestracji lub
logowania.
2 . 2 . JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIES UŻYWA
www.charakteryzacja.com?
www.charakteryzacja.com wykorzystuje cztery rodzaje plików cookies:
Cookies funkcjonalne/techniczne
Pozwalają na przeglądanie naszej strony oraz korzystanie z funkcji, takich
jak koszyk na zakupy/wishlista.
Cookies analiz i badania oglądalności
Wykorzystujemy cookies Google Analytics do pomiaru liczby osób
odwiedzających naszą stronę. Ponadto cookies pozwalają nam mierzyć i
analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Informacja ta
pozwala na ciągłe doskonalenie usług oraz procesu zakupów użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną dotyczącą polityki
prywatności Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/
devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Cookies ustawień preferencyjnych
Podczas przeglądania lub zakupów online witryna zapamięta preferencje
użytkownika (np. lokalizację lub język). Dzięki tym cookies oferujemy
ułatwienia w procesie przeglądania strony. Doświadczenie przeglądania
staje się proste i zindywidualizowane.
Cookies reklamowe
Pliki te wykorzystywane są do wyświetlania odpowiednich reklam
użytkownikom. Ograniczają również liczbę reklam oglądanych przez
użytkownika i pomagają mierzyć skuteczność naszych kampanii
reklamowych. Przeglądając naszą stronę użytkownik zgadza się na pobranie
tego typu cookies na swoim urządzeniu oraz przeprowadzenie konsultacji w
trakcie następnych wizyt na stronie internetowej www.charakteryzacja.com.
2.3. JAK FUNKCJONUJĄ LINKI DO INNYCH STRON?
Strona może zawierać linki do innych stron internetowych z różną niż
www.charakteryzacja.com polityką prywatności. W takim wypadku
www.charakteryzacja.com nie ponosi odpowiedzialności za treść lub
zawartość stron z linków. www.charakteryzacja.com zachęca użytkowników
sieci, aby zapoznali się z polityką prywatności każdej strony internetowej,
która jest dostępna poprzez www.charakteryzacja.com.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki
prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w
zakładce Kontakt
2.4. W JAKI SPOSÓB www.charakteryzacja.com ZBIERA I
GROMADZI ADRESY IP?
Serwer strony internetowej automatycznie wykrywa adres IP i nazwy domen
wykorzystywanych przez użytkowników.
Adres IP to numer automatycznie przypisywany do komputera, gdy ten
łączy się z Internetem. Informacja ta pozwala na dalsze przetwarzanie
danych, w celu uzyskania pomiarów statystycznych, które pokazują liczbę
wizyt w sieci, kolejność odwiedzin, punkt dostępu, itp.
Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy
informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych
www.charakteryzacja.com przez użytkowników oraz ich adresów IP na
podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w
celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych
serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie
demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych
obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania
informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w
logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów
państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z zawartości strony
internetowej. Jego obowiązkiem jest:
- podać prawdziwe i dokładne informacje wymagane w formularzu
rejestracyjnym lub w informacji dotyczącej realizacji zamówienia,
aktualizować je przy każdorazowym korzystaniu ze strony;
- nie angażować się w działania nielegalne, wbrew dobrej wierze i
porządkowi publicznemu;
- nie rozpowszechniać treści lub propagandy rasizmu, ksenofobii,
dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, ideologię lub treści w
jakikolwiek sposób naruszających moralność, porządek publiczny, prawa
podstawowe, wolności obywatelskie, honor, prywatność lub wizerunek osób
trzecich zgodnie z obowiązującym prawem;
-nie powodować uszkodzeń systemów fizycznych i logicznych strony,
dostawców www.charakteryzacja.com lub osób trzecich, nie wprowadzać
lub rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów
fizycznych lub logicznych, które są zdolne do spowodowania wymienionych
szkód; , nie korzystać z zawartości strony internetowej oraz informacji na jej
temat w celach promocyjnych lub służących wysyłaniu wiadomości do
innych celów handlowych, czy do zbierania lub przechowywania danych
osobowych innych użytkowników;
- nie próbować dostępu ani używać konta e-mail innych użytkowników i
manipulować lub modyfikować ich wiadomości.
www.charakteryzacja.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania na
swojej stronie internetowej wszelkich niezapowiedzianych zmian, które uzna
za stosowne. Mogą do nich należeć: poprawki, usuwanie lub dodawanie
treści i świadczonych usług, sposób w jaki usługi zostały przedstawione lub
ich lokalizacja na stronie. W razie pytań zapraszamy do
kontaktu info@charakteryzacja.com
4. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
Wszelkie prawa własności intelektualnej na stronie internetowej i jej
zawartości, w tym między innymi prawa do: zdjęć, dźwięku, audio, wideo,
rysunków, tekstów, grafiki, logo, ikon, zestawień kolorów, struktury,
przycisków i oprogramowania, nazwy handlowej, znaków towarowych, prac,
ilustracji, zdjęć lub rysunków technicznych oraz wszelkich innych znaków
użytku publicznego i przemysłowego , jest własnością i należny do
www.charakteryzacja.com lub innych właścicieli, którzy zezwolili na
zamieszczenie ich danych na stronie internetowej.
Zabronione jest odtwarzanie, rozpowszechnianie i publiczne przedstawianie,
z uwzględnieniem środków udostępnienia, całości lub części zawartości
strony do celów komercyjnych, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą
jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody www.charakteryzacja.com
Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać prawa własności intelektualnej
www.charakteryzacja.com.
Użytkownik może korzystać ze strony internetowej i jej zawartości w celach
osobistych i prywatnych. Wszelkie inne użycie jest zabronione i będzie
wymagać od użytkownika uzyskania wcześniejszej, jednoznacznej, pisemnej
zgody www.charakteryzacja.com.
Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani manipulować urządzeniami
zabezpieczającymi ani systemami bezpieczeństwa, które zostały
zainstalowane na stronie.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z KORZYSTANIA ZE
STRONY INTERNETOWEJ
www.charakteryzacja.com w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności
za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku błędów lub pominięć w treści,
niedostępności portalu, wprowadzenia wirusów lub szkodliwych programów,
mimo podjęcia wszystkich niezbędnych technicznych środków
zapobiegawczych.
Od strony internetowej klienta możliwe jest przekierowanie treści na strony
internetowe osób trzecich. Z racji, że usługodawca nie zawsze może
kontrolować treści umieszczane przez osoby trzecie na jego stronach
internetowych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju treści.
W każdym wypadku usługodawca informuje, że przystąpi do
natychmiastowego usunięcia wszelkich treści, które mogą naruszać
miejscowe lub międzynarodowe prawo, zasady moralności lub porządku
publicznego. Przystąpi do natychmiastowego wycofania przekierowanej
strony z powiadomieniem właściwych organów.
www.charakteryzacja.com nie ponosi odpowiedzialności za treści i
informacje przechowywane lub pojawiające się na forach, czatach, blogach,
w komentarzach, sieciach społecznościowych lub w innych miejscach, gdzie
istnieje możliwość publikowania w Internecie treści osób trzecich.
Jednocześnie www.charakteryzacja.com jest do dyspozycji wszystkich
użytkowników, organów władz, instytucji i sił bezpieczeństwa i działa
aktywnie w wycofaniu lub ewentualnym zablokowaniu wszystkich treści,
które mogą wpływać lub naruszać miejscowe lub międzynarodowe prawa
osób trzecich lub zasad moralności i porządku publicznego. Jeżeli
użytkownik uzna, że w sieci znajdują się treści, które mogą naruszać te
normy, należy natychmiast powiadomić o tym administratora strony
internetowej pod adresem info@charakteryzacja.com
Strona internetowa została sprawdzona i przetestowana pod kątem
sprawnego funkcjonowania. Wstępnie można zagwarantować jej sprawne
działanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
www.charakteryzacja.com nie wyklucza jednak możliwości zaistnienia
pewnych błędów oprogramowania, lub innych usterek powstałych z
przyczyn niezależnych, np. klęski żywiołowe, strajki lub inne okoliczności
uniemożliwiające dostęp do sieci.
Zakazane jest wprowadzanie w celach handlowych hiperłączy (hiperlink) na
innych stronach internetowych, które udostępniałyby wejście na stronę
internetową www.charakteryzacja.com bez uprzedniej zgody marki.
www.charakteryzacja.com nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie
lub zawartość stron internetowych osób trzecich, które stworzą link do
strony internetowej www.charakteryzacja.com